תקנון ותנאי הפרטיות.

פרטי יצירת קשר:
דיאנה אנג'לו
כתובת אימייל: diana@uniqcom.design

01. תקנון האתר - הסכמה לתנאי השימוש

1.1. המסמך הזה מיועד לך אם אתה משתמש באתר הנ"ל. הוא חל על כל התוכן שבאתר, כל תכתובת בדואר האלקטרוני בין האתר ו-Uniqcom ובינך, וכן על כל תקנונים ופעילויות של אשכול Uniqcom, כולל שמות מתחמים, פלטפורמות דיגיטליות או אפליקציות המשתמשות ב-Uniqcom, דפי נחיתה מטעם הסטודיו, ופעילות ברשתות חברתיות או בפלטפורמות קשורות.

1.2. אנא קרא את התנאים המפורטים כאן. השימוש באתר והכניסה אליו מותנים בתנאים אלו. בעצם השימוש באתר, בתוכנו ו/או בשירותים המוצעים בו, אתה מצהיר כי קראת, הבנת ומסכים לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה.

1.3. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, חלקם או כולם, הנך מחויב לא להיכנס לאתר, להתחבר אליו או להשתמש בתוכנו ו/או בשירותים המוצעים בו.

1.4 תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות והסכמי ההתקשרות שבאתר זה מנוסחים, ככלל, בלשון זכר אך מכוונים לכל המינים.האתר, התוכן והשירותים המוצעים

02. האתר, התוכן והשירותים המוצעים

2.1 אתר https://www.uniqcom.design/ מציגים ומציעים לשימוש וידע מקוון מוצרים ושירותים לצרכנים בישראל ובעולם (להלן:״האתר״)

2.2 אתר זה, על כלל השירותים והמוצרים המוצעים בו, הנו בבעלות ו/או ברישיון מטעם Uniqcom ובעליו דיאנה אנג'לו (להלן: ״Uniqcom״ או ״בעלי האתר״)

2.3 בשימוש או עיון באתר הנך מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

2.4 בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

2.5 רשומות המחשב של האתר בדבר שימוש באתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות שבוצעו בו.

2.6 בעלי האתר רשאים לעדכן את מחירי המוצרים והקורסים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם התהליך ההזמנה כמפורט בתנאי הרכישה באתר זה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.זכויות קניין רוחני

2.7 אתר https://www.uniqcom.design/ מציגים ומציעים לשימוש וידע מקוון מוצרים ושירותים לצרכנים בישראל (להלן:״האתר״)

2.8 אתר זה, על כלל השירותים והמוצרים המוצעים בו, הנו בבעלות ו/או ברישיון מטעם Uniqcom ובעליו דיאנה אנג'לו (להלן: ״Uniqcom״ או ״בעלי האתר״)

2.9 בשימוש או עיון באתר הנך מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

2.10 בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

2.11 רשומות המחשב של האתר בדבר שימוש באתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות שבוצעו בו.

2.12 בעלי האתר רשאים לעדכן את מחירי המוצרים והקורסים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם התהליך ההזמנה כמפורט בתנאי הרכישה באתר זה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.זכויות קניין רוחני

4. זכויות קניין רוחני

כל היצירות המופיעות באתר או מוצעות בו, התמונות, הסימנים (סמלילים, אייקונים סימני מסחר - לוגו ), העיצובים המדגמים, שמות המוצרים ותיאורם, קוד המחשב הקשור בהם, שם המתחם וכל פרט אחר הקשור בהפעלת עסקי הנם קניינה הרוחני המלא של Uniqcom. מדיניות הפרטיות

05. מדיניות הפרטיות

5.1 סטודיו Uniqcom מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש עפ״י דין או כדי למנוע שימוש לרעה . בעלי האתר יאפשרו גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות

5.2 בעלי האתר נוקטים באמצעי זהירות מקובלים ועל פי כל דין על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אין האתר, בעליו או מי מטעמם אחראים לכל דבר ועניין הכרוך בנזקים ישירים או עקיפים, אבדן או חסרון כיס שמקורם או שהם קשורים באתר ובמערכותיו לרבות בשל אי - דיוקים בתוכן, השמטות וטעויות , וכן בשל פרצות אבטחה, זליגת מידע או נתונים אישיים, ״וירוסים״, ״זוחלים״, ״באגים״, ״סוסים טרויאניים״, ״רובוטים״, ״עכבישים״, תוכנות ריגול, מערכות סריקה, קבצים מזיקים או כל אמצעי אחר שמטרתו לפרוץ או לעקוף אמצעי אבטחה או אימות נתונים ומידע. בעלי האתר אף אינם אחראים לנזקים שמקורם בפרסום תוכן משמיץ או מעליב, או בלתי חוקי בידי צג ג' שאינו מטעם בעלי האתר ואינם אחראים להפרת הסכם זה בידי משתמשים אחרים או צדי ג' אחר.

5.3 סוגי מידע אותו בעלי האתר אוספים מהמשתמשים:
5.3.1 בעלי האתר האוספים מידע מהמשתמשים שאינו אישי מכלל המשתמשים באתר לרבות מידע טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמש, לרבות פעילותו של המשתמש באתר, צעדי הכניסה לאתר ומשך השהיה בחלקי האתר השונים, שעות גלישה, נתיב גלישה, הדפים והמודעות בהם ביקר באתר ולפני הגעתו לאתר וכיוצ״ב. בתוך כך, הנך מסכים כי איסוף המידע בידי בעלי האתר יכול ויהיה בידי צדדים שלישיים מטעמם, לרבות ולא רק, מערכות CRM , סליקה , מערכות דיוור, רשתות חברתיות, שותפים עסקיים וכיוצא באלו וכי לבעלי האתר הזכות להעביר מידע זה לידי אותם צדדים שלישיים באופן מלא ולטובת כל דבר ועניין . כמו כן בעלי האתר רשאים להוסיף או לגרוע מרשימת הצדדים השלישיים המשתתפים באיסוף, תיעוד, ניתוח המידע וזאת בהתאם לשיקול דעת בעלי האתר.

5.3.2 בעלי האתר אוספים מידע אישי המאפשר זיהוי אישי של המשתמש (שם ושם משפחה) כתובת דוא״ל , מספר טלפון וכן פרטים נוספים אודותיו לרבות כתובת ה-IP ופרטים מהמכשירים בהם נעשה שימוש. מידע גיאוגרפי על מקום המשתמש ועוד פרטים הנאספים באופן אוטומטי לשם שיפור חווית המשתמש ולשם אבטחת האתר

.5.4 מטרות איסוף המידע
5.4.1 בעלי האתר אוספים מידע מהמשתמשים לצרכי שיפור השירות, לצרכים פרסומיים ומטעמי אבטחה, וכן בכדי לתת תמיכה טכנית ומקצועית למשתמש וכן בכדי ליצור קשר עם המשתמש בקשר לשירותים אשר המשתמש הביע בהן עניין.
3.1 כל היצירות המופיעות באתר או מוצעות בו, התמונות, הסימנים (סמלילים, אייקונים סימני מסחר - לוגו ), העיצובים המדגמים, שמות המוצרים ותיאורם, קוד המחשב הקשור בהם, שם המתחם וכל פרט אחר הקשור בהפעלת עסקי הנם קניינה הרוחני המלא של Uniqcom. מדיניות הפרטיות

5.5 סטודיו Uniqcom מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש אלא אם כן הדבר נדרש עפ״י דין או כדי למנוע שימוש לרעה . בעלי האתר יאפשרו גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות

.5.6 בעלי האתר נוקטים באמצעי זהירות מקובלים ועל פי כל דין על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אין האתר, בעליו או מי מטעמם אחראים לכל דבר ועניין הכרוך בנזקים ישירים או עקיפים, אבדן או חסרון כיס שמקורם או שהם קשורים באתר ובמערכותיו לרבות בשל אי - דיוקים בתוכן, השמטות וטעויות , וכן בשל פרצות אבטחה, זליגת מידע או נתונים אישיים, ״וירוסים״, ״זוחלים״, ״באגים״, ״סוסים טרויאניים״, ״רובוטים״, ״עכבישים״, תוכנות ריגול, מערכות סריקה, קבצים מזיקים או כל אמצעי אחר שמטרתו לפרוץ או לעקוף אמצעי אבטחה או אימות נתונים ומידע. בעלי האתר אף אינם אחראים לנזקים שמקורם בפרסום תוכן משמיץ או מעליב, או בלתי חוקי בידי צג ג' שאינו מטעם בעלי האתר ואינם אחראים להפרת הסכם זה בידי משתמשים אחרים או צדי ג' אחר.

5.7 סוגי מידע אותו בעלי האתר אוספים מהמשתמשים:
5.7.1 בעלי האתר האוספים מידע מהמשתמשים שאינו אישי מכלל המשתמשים באתר לרבות מידע טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמש, לרבות פעילותו של המשתמש באתר, צעדי הכניסה לאתר ומשך השהיה בחלקי האתר השונים, שעות גלישה, נתיב גלישה, הדפים והמודעות בהם ביקר באתר ולפני הגעתו לאתר וכיוצ״ב. בתוך כך, הנך מסכים כי איסוף המידע בידי בעלי האתר יכול ויהיה בידי צדדים שלישיים מטעמם, לרבות ולא רק, מערכות CRM , סליקה , מערכות דיוור, רשתות חברתיות, שותפים עסקיים וכיוצא באלו וכי לבעלי האתר הזכות להעביר מידע זה לידי אותם צדדים שלישיים באופן מלא ולטובת כל דבר ועניין . כמו כן בעלי האתר רשאים להוסיף או לגרוע מרשימת הצדדים השלישיים המשתתפים באיסוף, תיעוד, ניתוח המידע וזאת בהתאם לשיקול דעת בעלי האתר.

5.7.2 בעלי האתר אוספים מידע אישי המאפשר זיהוי אישי של המשתמש (שם ושם משפחה) כתובת דוא״ל , מספר טלפון וכן פרטים נוספים אודותיו לרבות כתובת ה-IP ופרטים מהמכשירים בהם נעשה שימוש. מידע גיאוגרפי על מקום המשתמש ועוד פרטים הנאספים באופן אוטומטי לשם שיפור חווית המשתמש ולשם אבטחת האתר

5.8 מטרות איסוף המידע
בעלי האתר אוספים מידע מהמשתמשים לצרכי שיפור השירות, לצרכים פרסומיים ומטעמי אבטחה, וכן בכדי לתת תמיכה טכנית ומקצועית למשתמש וכן בכדי ליצור קשר עם המשתמש בקשר לשירותים אשר המשתמש הביע בהן עניין.